Regulamin promocji Czysta Kuchnia 

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się promocja „Czysta kuchnia” (dalej zwana: Promocją), prowadzona przez Intermal Opakowania Spółka Jawna Marcin Malewski, Ewelina Malewska z siedzibą w Sosnowcu (41-200).

§ 1

Definicje

1.        Organizator (Sprzedawca) – Intermal Opakowania Spółka Jawna Marcin Malewski, Ewelina Malewska, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Inwestycyjna 10, 41-208 Sosnowiec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000147520, NIP: 6271895093, REGON: 273266456.

2.        Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Promocji i przepisami prawa może zostać zawarta umowa sprzedaży.

3.         Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji.

4.        Przedmiot Promocji – oznacza zestaw produktów przedstawiony przez Sprzedawcę drogą prezentacji telefonicznej bądź poligrafii reklamowej (ulotka), mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

5.          Uczestnik – oznacza uczestnika Promocji, tj. Klienta, który spełnił warunki wskazane w § 3 Regulaminu.

6.      Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Promocji, pomiędzy Klientem i    Sprzedawcą (Organizatorem).

7.          Okres trwania Promocji – okres od dnia 9 maja 2024r. do wyczerpania Przedmiotów Promocji.

8.       Korzyść – możliwa do uzyskania przez Uczestnika Promocji w postaci cen Przedmiotów Promocji niższych od cen regularnych obowiązujących w Czasie trwania promocji, wynikających z cennika Organizatora.

9.          Zestawy Promocyjne – Zestaw nr 1 „Czysta Kuchnia”, składający się z produktów marki Medisept: Mediclean 510 Dishes, Mediclean 530 Grill, Mediclean 570 All, Mediclean 420 Scrub, Velox Top AF, Velodes Silk, Quatrodes Forte oraz Zestaw nr 2 „Mycie Maszynowe”, składający się z produktów marki Medisept: Mediclean 540 Dishes , Mediclean 550 Dishes. Szczegółowe opisy produktów, ich pojemności oraz zastosowania zostaną wskazane w ulotce promocyjnej oraz w propozycji oferty, przedstawianej telefonicznie.

§ 2

Postanowienia ogólne

1.     Promocja prowadzona jest przez Organizatora drogą telefoniczną, którą prezentowana jest potencjalnemu uczestnikowi oferta promocyjna, obejmująca Przedmiot Promocji. Promocja nie ma zastosowania do zakupów realizowanych za pośrednictwem platformy B2B należącej do Organizatora oraz pozostałych kanałów sprzedażowych Organizatora.

2.     Informacja o Promocji udzielana jest potencjalnemu Uczestnikowi również za pośrednictwem ulotek reklamowych, dołączanych do dokumentów księgowych. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest złożenie przez Klienta zamówienia telefonicznego na produkty, będące Przedmiotem Promocji.

3.     Poprzez przystąpienie do Promocji, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4.     Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.intermal.pl.

5.     Regulamin stanowi jedyny wiążący dokument, regulujący zasady przeprowadzenia Promocji. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe, mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń.

 § 3

Warunki uczestnictwa w Promocji

1.        Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot gospodarczy, który otrzymał ulotkę informacyjną bądź został poinformowany o Promocji drogą telefoniczną przez pracownika Organizatora.

2.        W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz i w imieniu Organizatora, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

3.        Promocja polega na zaoferowaniu ceny specjalnej na zaprezentowane przez Organizatora dwa Zestawy Promocyjne produktów firmy Medisept, która jest niższa od ceny regularnej poszczególnych produktów.

4.        Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik w Okresie trwania Promocji powinien dokonać zamówienia jednego z dwóch oferowanych w ramach Promocji pakietów, składając zamówienie telefonicznie.

5.        Niniejsza Promocja łączy się z innymi ewentualnymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym samym czasie przez Organizatora.

6.        W Okresie trwania Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem tylko jeden raz, po spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych niniejszym Regulaminem.

7.        Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 § 4

Reklamacje

1.     Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja promocji” lub w formie elektronicznej, na adres e-mail Organizatora: zamowienia@intermal.pl .

2.     Reklamacja dla swej ważności powinna zawierać: pełne dane Klienta, którego interes prawny został naruszony w wyniku przeprowadzenia Promocji, jego adres korespondencyjny lub/i adres e-mail, jak również wskazywać powód reklamacji oraz jego dokładny opis.

3.     Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty ich wpływu do Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, wg wyboru Organizatora, na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w treści reklamacji.

 § 5

Ochrona danych osobowych

1.     Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Intermal Opakowania Spółka Jawna Marcin Malewski, Ewelina Malewska, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Inwestycyjna 10, 41-208 Sosnowiec.

2.     Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail zamowienia@intermal.pl lub pisemnie na adres Organizatora Promocji.

3.     Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane:

·           w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (podstawa prawna: niezbędność w celu realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

·           w celu rozliczeń księgowo-podatkowych (podstawa prawna: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

·           w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.     Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez Okres trwania Promocji oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Promocji.

5.     Dane osobowe Uczestników Promocji mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne lub kurierskie na rzecz Organizatora oraz innym podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

6.     Uczestnikom Promocji przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych bądź wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.

7.     Podanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne do udziału w Promocji, a ich niepodanie uniemożliwi udział w niej.

 § 6

Postanowienia końcowe

1.     Niniejsza Promocja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

2.     Treść niniejszego Regulaminu może zostać w każdej chwili utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie lub pobranie ze strony internetowej Organizatora.

3.     W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyły do jego polubownego rozwiązania. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów związanych z Promocją jest prawo polskie. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.     Niniejszy Regulamin może zostać zmodyfikowany przez Organizatora Promocji w każdym czasie, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji. W przypadku zamiaru zmiany Regulaminu, Organizator opublikuje stosowną informację na swojej stronie internetowej.

6.     Regulamin wchodzi w życie z dniu rozpoczęcia Okresu trwania Promocji.